Általános Szerződési Feltételek – PM Design Holding Kft.

I. A Szolgáltató (Eladó) adatai
PM Design Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-282556
Adószám: 25565922-2-41
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
E-mail cím: contact@paulmoise.com
Telefonszám: +361/613-85-74
Honlap: www.paulmoise.com
II. Általános rendelkezések
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a PM Desing Holding Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
felhasználó (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (továbbiakban Szolgáltató
és Vásárló együttesen: Felek).
2.2. jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) nem szabályozott kérdésekre,
valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.
tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3. Jelen ÁSZF 2018. október 22 napján lép hatályba. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon
történő megjelenésétől érvényes. Az esetleges változások a már addig létrejött szerződéseket
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó
jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.
2.4. Vásárlók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás, így különösen jelen ÁSZF-be foglalt rendelkezések, automatikusan érvényes.
III. A szerződés létrejötte
3.1. A Felek közötti szerződés a megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató általi
visszaigazolásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a termékárak egyoldalú módosításának
jogát fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés előfizetői megerősítését követően a megvásárolt
termékcsomag díját Vásárló hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus
kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Szolgáltatót hátrány
nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Szolgáltató jogosult az iménti
okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.
3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.3. A holnapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék
tényleges megjelenése miatti különbözőség miatt.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapon felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától. A Szolgáltató azért sem
köteles hibás áron számítani a terméket, mert hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a
termék valódi és feltüntetett ára között, és nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, melyből következően a hibás, illetve téves áron visszaigazolt
megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
3.5. A megrendelést a Szolgáltató honlapján keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a
megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által
tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
IV. Termékrendelés
4.1. Vásárló a honlapon való előzetes regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást. A Vásárló a
megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri
el. A megrendelés véglegesítése az ÁSZF elfogadásával és a rendelés elküldésével történik. Vásárló a
“Megrendelés elküldése " gomb megnyomásával kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy a kosár
tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint megadott/automatikusan
kitöltött adatai helyesen szerepelnek a megrendelésen. Vásárló továbbá kifejezetten tudomásul
veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárló tudomásul veszi, hogy
Szolgáltató jogosult minden kárt és költséget Vásárlóra hárítani, ami a pontatlanul megadott
adatokból ered. Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért kizárja a
felelősségét.
4.2. A Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a
Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás
az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató
ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül,
automatikusan megszűnik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért
nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy a
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
4.3. A megrendelések feldolgozása 8-12 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ez esetben a megrendelés a
következő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

V. Szállítás és fizetési feltételek
5.1. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon és jelen ÁSZF-ben közzétett feltételekkel teljesíti.
5.2. A megrendelt termékek személyes átvételére csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség,
a PM Design Holding Kft. által a honlapon is feltüntetett elérhetőségeken.
5.3. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A
Szolgáltató nem köteles Magyarországon kívüli címre vagy helyszínre kiszállíttatni a terméket. A
Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
5.4. A fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül, melynek díját a Vásárló viseli. A Fuvardíj összegét a
Vásárló a megrendelés során a honlapon előre kiszámíttathatja. Ha egy Vásárlótól azonos napon több
megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján
még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló
csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.
5.5. A Honlapról megrendelt termékeket a Vásárló által a megrendelés feladásakor megadott
helyszínen teljesíti a Szolgáltató.
5.6. A Vásárló megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz
szállított terméket átveszi és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek
megfizeti. Amennyiben a Vásárló e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, a Szolgáltató
jogosult a Vásárló további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. A Szolgáltató úgy is
rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Vásárló előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit
teljesíti.
5.7. Szolgáltató a megrendeléseket a rendelés visszaigazolásától számított 2-10 munkanapon belül
szállítja ki a Vásárló által megadott szállítási címre. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a
szállítási idő túllépése miatt – tekintettel arra, hogy a termék kiszállítását nem ő végzi – a kártérítési
felelősségét kifejezetten kizárja.
5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra
közötti időszakban. A kárveszély a Vásárlóra a termék a Vásárló, vagy az általa kijelölt 3. személy
birtokba vételével száll át a Vásárlóra.
5.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

VI. Elállás
6.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru
átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Vásárló és a Szolgáltató
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet alapján
meghatározott Elállási tájékoztató rendelkezik.
6.2. Az elálláshoz a Vásárló felhasználhatja az Elállási tájékoztatóban meghatározott elállási
nyilatkozat-mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató fent megjelölt e-mail címére.
6.3. A Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott 14 napos
határidőn túl is hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, ha a Vásárló azt kezdeményezi, és a
Vásárló a felmondó nyilatkozat elektronikus megküldését követően terméket postai úton visszaküldi
a Szolgáltató fent megnevezett címére. A Szolgáltató nem téríti vissza a termék felhasználásra került
részét, illetve a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült kézbesítési költséget. A Szolgáltató
ezen jogosultsága a vásárlástól számított 30 napig áll fenn.
VII. Szavatosság, jótállás
7.1. Szolgáltató jogszabályi előírások értelmében kellékszavatosságot vállal az általa értékesített
termékekre, melyekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a kellékszavatossági tájékoztatóban
foglalt rendelkezések az irányadóak.
7.2. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzíti, hogy termékeire a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet nem ír
elő jótállási kötelezettséget, így a Szolgáltató a termékeire jótállást, illetve garanciát nem vállal.
VIII. Vegyes rendelkezések
8.1. A Vásárló a Honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget
a Vásárlót a Honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból
adódtak, hogy a Vásárló a Honlap használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Vásárló
adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
8.2. A Vásárló köteles a Honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem
előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Vásárló valamennyi megnyilatkozási formájára
vonatkoznak. A Vásárló köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a
Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
8.3. Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Honlap
rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Vásárló köteles különösen
 tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Honlap rendeltetésszerű használatában
másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró
megnyilatkozásoktól.
8.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte
volna el.
8.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF, alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez
nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés
szigorú betartásához.
8.6. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt
következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.
IX. Adatkezelés
9.1. A Szolgáltató adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik
számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő
az alábbi tájékoztatást adja
9.2. Az Adatkezelő adatai:
PM Design Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Kalocsai Ádám ügyvezető (lakik: 2030 Érd, Gyűszűvirág utca 45-47. 1. em. 11.)
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-282556
Adószám: 25565922-2-41
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
E-mail cím: contact@paulmoise.com
Telefonszám: +361/613-85-74
9.3. Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselői pozíció nincs. Az adatkezelő adatfeldolgozót az
Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint vesz igénybe. Az Európai Unión kívülre, vagy nemzetközi
szervezet részére adattovábbítás nem történik
9.4. Adatvédelmi kérés, panasz a fenti elérhetőségek közül az adatkezelő székhelyére, vagy e-mail
címére küldhető meg, melyre az adatkezelő válaszát a kérelmező címére késedelem nélkül, de
legfeljebb 30 napon belül megküldjük.
9.5. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (ez az
adatkezelés jogalapja). Az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása.
9.6. A kezelt adatok a számla kiállításához felhasznált adatokkal egyeznek meg. Az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet, hogy ha az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból kíván adatkezelést
végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet az erről az eltérő célról,
illetve minden releváns információról.
9.7. A számlákat jogi kötelezettség miatt az adatkezelő legalább nyolc évig megőrzi.
9.8. A személyes adataihoz kapcsolódóan a Vásárlónak a jogszabályban meghatározott jogai vannak:
a) hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
történik-e adatkezelés, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
hozzáférést kapjon;
b) helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törléshez (elfeledtetéshez való jog): meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az
adatkezelő köteles törölni a rá vonatkozó személyes adatokat;
d) korlátozáshoz való jog: meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő
köteles korlátozni a személyes adatok kezelését, csak a tárolásukra lesz jogosult;
e) adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatait széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja;
f) tiltakozás a személyes adat használata ellen;
g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló
döntés hatálya, mely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintetné;
h) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
i) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
j) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

9.9 A Vásárló jogosult a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi
felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Az esetleges peres eljárás a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
X. Panaszkezelés
10.1. Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén
teheti meg (a Szolgáltató panaszkezelése térítésmentes):
 postai úton: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
 e-mailben: contact@paulmoise.com
 telefonon: +361/613-85-74
10.2. Szóbeli panasz esetén Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak, melyre a panasz
benyújtásától számított 30 napja van.
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a
Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez fordulni: a Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló
az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló
erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
10.5. A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából
egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A Békéltető Testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal
és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
10.6. A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy
telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a
tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
2018. október. 22.