Elállási és felmondási jog tájékoztató

  1. A Szolgáltató (Eladó) adatai

Trade and Express Europe Ltd.

Székhely:

Unit 42 Price Street, Business Centre,

Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ

Cégjegyzékszám: 11951176

Magyarországi Ügyfélszolgálat:

E-mail cím: adam.kalocsai@paulmoise.com

Telefonszám: +36 70 907 2315

II. Elállási és felmondási jog meghatározása
2.1 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jog gyakorlása akkor
minősül 14 napon belülinek, ha az elállási nyilatkozat e határidőn belül elküldésre kerül a 2.2.
pontban meghatározott e-mail címre.
2.2. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni elektronikus úton a következő e-mail címre: contact@paulmoise.com. E célból
felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.
III. Az elállás joghatásai
3.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség
nem terheli.
IV. Útmutató az elállási mintatájékoztató kitöltéséhez:
4.1. Az elállás jog gyakorlásának lehetősége attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő 3. személy) a terméket átveszi.
4.2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
4.3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét Az Eladó viseli.
4.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.

4.5. Ön internetes oldalunkon is www.paulmoise.com kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy
benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az
elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul
visszaigazoljuk Önnek.
V. A Fogyasztó felmondási joga
Az Eladó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott 14 napos
határidőn túl is hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, ha a Fogyasztó kezdeményezi, és a
Fogyasztó a felmondó nyilatkozat elektronikus megküldését követően terméket postai úton
visszaküldi az Eladó fent megnevezett címére. Az Eladó nem téríti vissza a termék felhasználásra
került részét, illetve a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült kézbesítési költséget. A
Fogyasztó ezen jogosultsága a vásárlástól számított 15 napig áll fenn.

Elállási nyilatkozat:

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási
jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Címzett: Trade and Express Europe Ltd.
Szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Bankszámlaszám, ahova a visszautalást kéri:
Bankszámla tulajdonos neve:
Kelt:
Fogyasztó aláírása:

 

Letöltés