A PM FaceChart verseny pályázati szövege:

Otthonosan mozogsz a sminkek világában? Szeretsz rajzolni? Szívesen foglalkozol sminkeléssel?
Ha igennel válaszoltál, olvass tovább, hiszen a PaulMoise jóvoltából értékes nyeremények várnak rád.
Elhoztuk Neked a PaulMoise FaceChart versenyünket, amelyben a tehetséges rajzolók 60 000 forintot és 200 000 forint értékű sminkcsomagot nyerhetnek.

És hogy hogyan vehetsz részt a játékban?

Készíts rajzot egy általad megálmodott arcról, majd töltsd fel az Instagram oldaladra #PMFACE hashtaggel, majd jelöld be a @paulmoiseofficial és a @csab777 profilokat. Ha feltöltötted az Instádra, ne felejtsd el elküldeni az contact@paulmoise.com e-mail címre is, ugyanis így érvényes a nevezésed.
A játékban 3 db nyertest fogunk sorsolni:
Az első helyezett 30 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot,
a második helyezett 20 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot, a
a harmadik helyezett pedig 10 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot nyer.
Ezen felül szeretnénk még megajándékozni 20 résztvevőt @paulmoise sminktermékkel. Azaz, a három dobogós mellett még 20 nyertest hirdetünk majd ki!

A játék ideje: 2018.05.16-2018.06.16.

A 3 db nyertest nyilvánosan kihirdetjük, a többi 20 szerencséssel pedig felvesszük a kapcsolatot.
A játékban való részvétel a rajzod Instagramon való publikálása és a contact@paulmoise.com-ra való elküldésével érvényes.

18 év alatt szülői hozzájárulás szükséges, melyet csatolni kell a jelentkezéshez!

FaceChart nyereményjáték szabályzat

1. A játék szervezője
A „Paul Moise – FaceChart verseny” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője
az PM Design Holding Kft (székhely:1027 Budapest, Bem József utca 6)
(„Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti
vagy támogatja a Facebook, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy
panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.
2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött
magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a
www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Facebook” vagy „Weboldal”)
található „PaulMoise Cosmetics” oldalon és weboldalon elérhető a „PaulMoise FaceChart verseny” elnevezésű poszthoz („Poszt”) hozzászólást tesz, és ezzel a
Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával
elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban
együtt: „Pályázat”).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat
semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk
regisztrált saját Facebook profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a
Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe,
illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók
használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból
fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (PM Design Holding Kft..), valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév
alatt nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több
személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani
kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy
több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
3. A játék időtartama
A játék 2018.05.16 napján 16:00 órakor kezdődik és 2018.06.16 napján 18 óra 00 percig tart.
4. A játék definíciója és menete
4.1. A Szervező a „PaulMoise FaceChart Verseny” néven hirdet játékot az
Facebookon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban
foglaltakkal összhangban, hogy készítsenek rajzot egy általuk megálmodott arcról, majd töltsék fel az Instagram oldaladra #PMFACE hashtaggel, és küldjék el emialben a econtact@paulmoise.com email címre.
A játékban 3 db nyertest fogunk sorsolni:
Az első helyezett 30 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot,
a második helyezett 20 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot, a
a harmadik helyezett pedig 10 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot nyer.
Ezen felül szeretnénk még megajándékozni 20 résztvevőt @paulmoise sminktermékkel. Azaz, a három dobogós mellett még 20 nyertest hirdetünk majd ki! A nyereményt előzetes egyeztetést követően a Szervezőtől postázza a nyertesek.
címére.
4.2 A Poszt tartalma a következő:
Szeretsz rajzolni? 🎨 Érdekel a sminkelés világa? 💄
Akkor a Paul Moise FaceChart verseny Neked szól! A tehetséges rajzolók 60 000 forintot és 200 000 forint értékben sminkcsomagokat nyerhetnek! 💋
Így vehetsz részt a játékban:
👉készíts rajzot egy általad megálmodott arcról
👉 töltsd fel az Instagram oldaladra #PMFACE hashtaggel, majd jelöld be a @paulmoiseofficial és a @csab777 profilokat
👉 küldd el az econtact@paulmoise.com e-mail címre is!
A játék részleteit és a nyereményeket itt találod:
Már alig várjuk, hogy megcsodálhassuk a beérkező munkákat! Sok sikert! 💋
Sorsolás:
2018.06.21. 17:00
A nyertesek nevét külön posztban fogjuk feltüntetni.
A nyereményjáték leírását és szabályzatát itt találjátok : link
4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2018. június 16. napján 18 óra 00 percig – beérkezett
érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2018. június 21.-én 17 órakor a
szakmai zsűri összesen három darab nyertes Játékost sorsol ki, illetve további 20-at ajándékoz meg. A Szervező a sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A
nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg. A sorsolás menetét
dokumentáljuk.
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy
Pályázattal vesz részt.
4.5 A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a Facebook profiljában a sorsolást követően,
valamint 2018. június 24. napján legkésőbb 24 óra 00 percig személyes üzenetben értesíti a
nyerteseket, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten
hozzájárulnak.
A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A
játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a
Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az
értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2018. június 30. 24:00-ig nem válaszol; – ha bármely okból
nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét
bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját
megsérti.
5. Nyeremények kézbesítése
5.1. A Játék során a Szervező egy darab 30 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot, 20 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot, 10 000 forintot és egy @paulmoise sminkcsomagot sorsol ki. Továbbá 20 pályázót @paulmoise sminktermákkel lepünk meg. A nyeremény
átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Facebook üzenetben egyezteti. A
nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után postán juttatja el a nyerteseknek a sorsolás
követő héten. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő
bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem
támaszthat.
5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére
elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból
történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
7. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt
a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással
megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a
Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik,
hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a
Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten
megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, FACEBOOK PROFIL, EMAIL
CÍM) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,
– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik
szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli,
melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során
felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel
kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a
jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal
összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve
feldolgozza;
8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a
Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is
készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár
részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az
alábbi címen: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai
kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a
Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére
írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll:
1027 Budapest, Bem József utca 6.
8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a)
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a
Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező
döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz
fordulhat.
8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz
intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének
elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki
hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével
összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől
nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem
nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal
kizárja a Játékból.
9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a
Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre
vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat
elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a
Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.
Ezt a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét
követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új
szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.