A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

I. Kellékszavatosság
1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
a) Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára már igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna.
b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja,
vagy mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot
1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt
dolog esetén ez a határidő 1 év.
1.4. Kivel szemben érvényesíthet kellékszavatossági igényt?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Eladó értékesítette. A
teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
II. Termékszavatosság
2.1. Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az I. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

2

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.