Nyereményjáték (INSTAGRAM)

(2018.08.07)

 

Nyereményjáték szöveg :

Are you a #makeuplover? 💁‍♀️ Smink fanatikus vagy? 🎀 Ha igen, kommentelj egy 🙋‍♀️ emojit és 24 óra múlva a kommentelők között kisorsolunk egy PaulMoise terméket. 😍🤩😉💄💯 #paulmoise #pmnation #makeup#hdfoundation #powder Szabályzat: www.paulmoise.com/nyeremenyjatek

Nyereményjáték linkje:

Játékszabályzat :

 1. A játék szervezője („Játék”) szervezője az PM Design HoldingKorlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6.

(„Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti

vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy

panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz .

 1. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött

magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes

természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a

www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”)

található „paulmoiseofficial” elnevezésű  oldalon  elérhető poszthoz („Poszt”)

hozzászólást tesz, és ezzel a

Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával

elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban

együtt: „Pályázat”).

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat

semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem

felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk

regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a

Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe,

illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil vagy e-mail fiók

használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű

felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló

tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek

teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból

fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (paulmoiseofficial), valamint a Játék szervezésében

részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában

meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon

Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a

Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév

alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a

sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a

nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több

személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani

kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy

több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy

tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen

magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 1. A játék időtartama

A játék 2018.08.07. napján 13óra 30 perckor kezdődik és 2018.08.08. napján 13 óra 30 percig tart.

 1. A játék definíciója és menete

4.1. A Szervező hirdet játékot az Instagramon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban

foglaltakkal összhangban írják meg kommentben a posztban közzétett kérdésre a választ. A

kommentben helyesen válaszoló játékosok közül egy  darab nyertes kerül véletlenszerűen

kisorsolásra. A nyereményt előzetes egyeztetést követően veheti át a nyereményét, vagy kérheti annak kipostázását az általa megadott postacímre.

4.2 A Poszt tartalma a következő:

Are you a #makeuplover? 💁‍♀️ Smink fanatikus vagy? 🎀 Ha igen, kommentelj egy 🙋‍♀️ emojit és 24 óra múlva a kommentelők között kisorsolunk egy PaulMoise terméket. 😍🤩😉💄💯 #paulmoise #pmnation #makeup#hdfoundation #powder Szabályzat: www.paulmoise.com/nyeremenyjatek

 

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2018. augusztus 08. napján 13 óra 00 percig – beérkezett

érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2018. augusztus 08. napján 13 óra 30 perckor  a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen egy darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a

sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A

nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg. A sorsolás menetét

dokumentáljuk. Videófelvételt készítünk a folyamatról, amikor a gépi sorsolás során a rendszer

véletlenszerűen kiválasztja a nyertes Játékost. Azon esetben, ha a nyertes nem kívánja átvenni nyereményét, azt átruházhatja egy általa kijelölt személyre.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy

Pályázattal vesz részt.

4.5 A Szervező a nyertes Játékos nevét közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást követően,

valamint 2018. augusztus 08. napján legkésőbb 23 óra 00 percig személyes üzenetben értesíti a

nyertest, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten

hozzájárulnak.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A

játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a

Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az

értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2018. augusztus 16. 24:00-ig nem válaszol; – ha bármely okból

nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét

bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját

megsérti.

 1. Nyeremények kézbesítése

5.1. A Játék során a egy PaulMoise sminkterméket  sorsolunk ki, aminek értéke 4990 forint.

 A nyereményátvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Instagram üzenetben egyezteti. A

nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után adja át, juttatja el a nyertesnek. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő

bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen

felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem

támaszthat.

5.2. A Nyeremény másra átruházható de készpénzre nem váltható át.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a

cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő

hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére

elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból

történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt

a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással

megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi

résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen

cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb

nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a

Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik,

hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a

Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten

megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, INSTAGRAM PROFIL, EMAIL

CÍM) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,

– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik

szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli,

melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során

felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel

kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a

jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a

Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal

összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve

feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a

Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is

készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve

hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár

részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi

rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,

hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az

alábbi címen: 1027 Budapest, Bem József utca 6.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai

kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott

döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai

kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a

Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő

alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére

írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1027 Budapest, Bem József utca 6.

 

8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a)

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a

Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező

döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz

fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz

intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének

elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki

hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével

összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós

adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől

nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt

működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,

meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem

nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok

létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő

magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal

kizárja a Játékból.

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a

kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok

elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor

haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram  által. Az adatszolgáltatás nem az Instagram  részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre

vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva

akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat

elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a

Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét

követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új

szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.

9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

 

Nyereményjáték (INSTAGRAM)

(2018.07.30)

Nyereményjáték szöveg :

🎁  Nyereményjáték 🤞

@farkas_timii a @thebeautystation.eu-be járt, ahol egy menő fonást kapott és kipróbálta a “Mamacita” Perfect Lips árnyalatunkat. 👧🏻💄💯Tervezitek, hogy kipróbáljátok @braidmeofficial fonást? 🙋‍♀️😍A kommentelők között egy @braidmeofficialfonást sorsolunk ki. 🎁👧😍

 

Nyereményjáték linkje:

 

Játékszabályzat :

 1. A játék szervezője („Játék”) szervezője az PM Design HoldingKorlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6.

(„Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti

vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy

panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz .

 1. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött

magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes

természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a

www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”)

található „paulmoiseofficial” elnevezésű  oldalon  elérhető poszthoz („Poszt”)

hozzászólást tesz, és ezzel a

Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával

elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban

együtt: „Pályázat”).

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat

semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem

felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk

regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a

Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe,

illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil vagy e-mail fiók

használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű

felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló

tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek

teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból

fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (paulmoiseofficial), valamint a Játék szervezésében

részt vevő (braidmeofficial) egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában

meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon

Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a

Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév

alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a

sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a

nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több

személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani

kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy

több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy

tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen

magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 1. A játék időtartama

A játék 2018.07.30. napján 19:30 órakor kezdődik és 2018.07.31. napján 16 óra 00 percig tart.

 1. A játék definíciója és menete

4.1. A Szervező hirdet játékot az Instagramon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban

foglaltakkal összhangban írják meg kommentben a posztban közzétett kérdésre a választ. A

kommentben helyesen válaszoló játékosok közül egy  darab nyertes kerül véletlenszerűen

kisorsolásra. A nyereményt előzetes egyeztetést követően használhatja fel a megnyert szolgáltatást.

4.2 A Poszt tartalma a következő:

🎁  Nyereményjáték 🤞

@farkas_timii a @thebeautystation.eu-be járt, ahol egy menő fonást kapott és kipróbálta a “Mamacita” Perfect Lips árnyalatunkat. 👧🏻💄💯Tervezitek, hogy kipróbáljátok @braidmeofficial fonást? 🙋‍♀️😍 A kommentelők között egy @braidmeofficialfonást sorsolunk ki. 🎁👧😍

 

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2018. július 31. napján 16 óra 00 percig – beérkezett

érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2018. Július 31. napján 16 óra 30 perckor  a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen négy darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a

sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A

nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg. A sorsolás menetét

dokumentáljuk. Videófelvételt készítünk a folyamatról, amikor a gépi sorsolás során a rendszer

véletlenszerűen kiválasztja a nyertes Játékost. Azon esetben, ha a nyertes nem tudja felhasználni a szolgáltatást, nyereményét átruházhatja egy általa kijelölt személyre.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy

Pályázattal vesz részt.

4.5 A Szervező a nyertes Játékos nevét közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást követően,

valamint 2018. július 31. napján legkésőbb 23 óra 00 percig személyes üzenetben értesíti a

nyerteseket, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten

hozzájárulnak.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A

játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a

Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az

értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2018. augusztus 7. 24:00-ig nem válaszol; – ha bármely okból

nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét

bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját

megsérti.

 1. Nyeremények kézbesítése

5.1. A Játék során a egy Braidme fonást  sorsolunk ki, aminek értéke 6000 forint.

 A nyereményátvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Instagram üzenetben egyezteti. A

nyereményt a Szervező előzetes egyeztetés után készíti el a nyertes részére. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő

bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen

felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem

támaszthat.

5.2. A Nyeremény másra átruházható de készpénzre nem váltható át.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a

cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő

hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére

elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból

történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt

a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással

megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi

résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen

cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb

nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a

Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik,

hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a

Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten

megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, INSTAGRAM PROFIL, EMAIL

CÍM) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,

– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik

szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli,

melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során

felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel

kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a

jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a

Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal

összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve

feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a

Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is

készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve

hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár

részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi

rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,

hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az

alábbi címen: 1027 Budapest, Bem József utca 6.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai

kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott

döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai

kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a

Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő

alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére

írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1027 Budapest, Bem József utca 6.

 

8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a)

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a

Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező

döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz

fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz

intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének

elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki

hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével

összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós

adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől

nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt

működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,

meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem

nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok

létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő

magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal

kizárja a Játékból.

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a

kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok

elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor

haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram  által. Az adatszolgáltatás nem az Instagram  részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre

vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva

akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat

elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a

Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét

követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új

szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.

9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.